๐Ÿ‘Œ แ€–ုแ€”်းแ€™ှာ แ€™ြแ€”်แ€™ာแ€…ာแ€›ိုแ€€်แ€–ို့ แ€กแ€€ောแ€„်းแ€†ုံး Unicode แ€€ီးแ€˜ုแ€်แ€™ျားแ€…ုแ€…แ€Š်းแ€™ူ့ ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ’ฏ

๐Ÿ‘Œ แ€–ုแ€”်းแ€™ှာ แ€™ြแ€”်แ€™ာแ€…ာแ€›ိုแ€€်แ€–ို့ แ€กแ€€ောแ€„်းแ€†ုံး Unicode แ€€ီးแ€˜ုแ€်แ€™ျားแ€…ုแ€…แ€Š်းแ€™ူ့ ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ’ฏ

๐Ÿ‘Œ แ€–แ€ฏแ€”แ€บแ€ธแ€™แ€พแ€ฌ แ€™แ€ผแ€”แ€บแ€™แ€ฌแ€…แ€ฌแ€›แ€ญแ€ฏแ€€แ€บแ€–แ€ญแ€ฏแ€ท แ€กแ€€แ€ฑแ€ฌแ€„แ€บแ€ธแ€†แ€ฏแ€ถแ€ธ Unicode แ€€แ€ฎแ€ธแ€˜แ€ฏแ€แ€บแ€™แ€ปแ€ฌแ€ธแ€…แ€ฏแ€…แ€Šแ€บแ€ธแ€™แ€ฐแ€ท  ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ’ฏ
Saturday, February 19, 2022

แ€กแ€ုแ€”ောแ€€်แ€•ိုแ€„်း Unicode แ€กแ€žုံးแ€™ျားแ€œာแ€ာแ€€ြောแ€„့် แ€…ာแ€›ိုแ€€်แ€–ို့ แ€กแ€†แ€„်แ€•ြေแ€ဲ့ แ€€ီးแ€˜ုแ€်แ€œေးแ€ွေ แ€…ုแ€…แ€Š်းแ€•ြီးแ€แ€„်แ€•ေးแ€œိုแ€€်แ€•ါแ€แ€š်။
Unicode แ€žုံးแ€›แ€„် แ€™แ€–ြแ€…်แ€™แ€”ေ แ€กแ€žုံးแ€•ြုแ€›แ€™แ€š့် แ€…ာแ€›ိုแ€်แ€–ို့แ€กแ€€ောแ€„်းแ€†ုံး แ€™ြแ€”်แ€™ာแ€šူแ€”ီแ€€ုแ€’်แ€€ီးแ€˜ုแ€် (แ†) แ€™ျိုးแ€•ါ
แ€”ောแ€€်แ€†ုံးแ€‘ွแ€€် Update แ€—ားแ€›ှแ€„်းแ€ွေแ€แ€„်แ€•ေးแ€‘ားแ€•ါแ€แ€š်။
แ€€ီးแ€˜ုแ€်แ€œေးแ€ွေแ€€ို แ€’ေါแ€„်းแ€šူแ€”ိုแ€„်แ€–ို့แ€กောแ€€်แ€™ှာ แ€แ€…်แ€ုแ€ျแ€„်း Link แ€œေးแ€ွေแ€•ေးแ€‘ားแ€•ါแ€แ€š်။

(แ) Bagan Myanmar Keyboard
⬇ แ€’ီแ€™ှာแ€’ေါแ€„်းแ€šူแ€•ါ ⬇
https://prayal.com/2022/02/18/bagan-myanmar-keyboard/

(แ‚) Gboard - Google Keyboard
⬇ แ€’ီแ€™ှာแ€’ေါแ€„်းแ€šူแ€•ါ ⬇
https://prayal.com/2022/02/18/gboard-the-google-keyboard/

(แƒ) TTKeyboard - Myanmar Unicode
⬇ แ€’ီแ€™ှာแ€’ေါแ€„်းแ€šူแ€•ါ ⬇
https://prayal.com/2022/02/18/ttkeyboard-myanmar-keyboard/

(แ„) Frozen Keyboard - Unicode Myanmar
⬇ แ€’ီแ€™ှာแ€’ေါแ€„်းแ€šူแ€•ါ ⬇
https://prayal.com/2022/02/18/frozen-keyboard-unicode-myanmar/

(แ…)  K Keyboard - Myanmar
⬇ แ€’ီแ€™ှာแ€’ေါแ€„်းแ€šူแ€•ါ ⬇
https://prayal.com/2022/02/18/k-keyboard-myanmar/


(แ†) Z - Unicode Myanmar Keyboard
⬇ แ€’ီแ€™ှာแ€’ေါแ€„်းแ€šူแ€•ါ ⬇
https://prayal.com/2022/02/18/z-keyboard-myanmar-japanese-korean-thai-chinese/

แ€กားแ€œုံးแ€กแ€†แ€„်แ€•ြေแ€•ါแ€…ေ
#แ€†ော့แ€ဲแ€œแ€™်းแ€Šွှแ€”်

๐Ÿ‘Œ แ€–ုแ€”်းแ€™ှာ แ€™ြแ€”်แ€™ာแ€…ာแ€›ိုแ€€်แ€–ို့ แ€กแ€€ောแ€„်းแ€†ုံး Unicode แ€€ီးแ€˜ုแ€်แ€™ျားแ€…ုแ€…แ€Š်းแ€™ူ့ ๐Ÿ‘Œ ๐Ÿ’ฏ
4/ 5
Oleh